Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
1.TOEPASSING
1.1 Het bestellen of het aankopen van een product bij From shea with love  houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.2 Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken  worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop – of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. From shea with love is niet aansprakelijk voor schade die hier eventueel uit voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.
1.5 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.).

2. AANVAARDING VAN DE BESTELLING
2.1  De overeenkomst komt slechts tot stand nadat we de bestelling of aankoop via email bevestigd hebben. From shea with love kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden. Wij behouden ons tevens het recht om elke bestelling of aankoop te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden. Gelieve in dit geval contact op te nemen met info@fromsheawithlove.be .
2.2 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
In geval van aankoop van producten, heeft de consument het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. From shea with love  zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
2.3 Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting van de voorraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De prijzen die gelden op het moment van bestelling bij aankoop van een product zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven en zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.
3.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
3.3 Kortingscodes zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.
3.4 From shea with love kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen.
3.5 Voor alle online bestellingen en aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform van Mollie B.V . De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons werd ontvangen.
3.6  Betalingen bij afhaling kan via de Bancontact app of Payconiq betaald worden.


5. LEVERING VAN PRODUCTEN
5.1 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
5.2 De levering gebeurt binnen België . Voor kosten met betrekking tot de levering, kan verwezen worden naar 3.1.
5.3 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen zeven dagen. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
5.4 From shea with love heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit zonder extra verzendkosten aan te rekenen aan de klant.
5.5 Behoudens in het geval van een fout die te wijten is aan de klant, zoals bijvoorbeeld verlies ten gevolge van het vermelden van een foutief leveringsadres, worden in het geval van niet-levering van de goederen de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
5.6 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 10 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 10 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op het ogenblik van in ontvangstname kon worden vastgesteld.
5.7 Alle door From shea with love geleverde producten blijven eigendom van From shea with love  totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
5.8 De door From shea with love geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van From shea with love veilig te stellen.

6. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
6.1 Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht op het adres ;Hoogland 143, 3118 werchter.

Het artikel dient te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt, naar diens keuze, terugbetaald of ontvangt een tegoedbon. De klant kan ook het artikel binnen de 14 dagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het retourformulier te worden verzonden. From shea with love zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
6.2 De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant en volgens de retourprocedure. Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich in dit geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoud From shea with love het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten  op alle materialen die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, brochures, berusten uitsluitend bij From shea with love danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
7.2 De door From shea with love  jgeleverde dienst, informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
7.3 De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde dienst of product te wijzigen, (delen van) de geleverde dienst, informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
7.4 In geval van naamsvermelding van From shea with love of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
7.5 De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

8. VERLIES OF DIEFSTAL
8.1 From shea with love draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling op info@fromsheawithlove.be

Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voormelde termijn gebeurt.
8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
8.3 Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

9. OVERMACHT EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 In geval van levering van een dienst,  is in geval van tijdelijke of blijvende overmacht van From shea with love waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, From shea with love gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien From shea with love op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt From shea with love het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
9.2 In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
9.3 De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
9.4 Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
9.5 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, insolvabiliteit, onbekwaamheid en/of onvermogen van of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over één van de partijen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 From shea with love  is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van From shea with love
10.2 De aansprakelijkheid van From shea with love  is beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
10.3 Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van ’t Pure vrouwtje verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 From shea with love is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van From shea with love voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op From shea with love  geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
10.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
10.7 From shea with love zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.From shea with love is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van From shea with love werken.
10.8 De klant vrijwaart From shea with love  ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen From shea with love en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van From shea with love  De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die From shea with love  in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
10.9 Derden die door From shea with love  worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

11. PERSOONSGEGEVENS
11.1 Door te bestellen op de website www.fromsheawithlove.be

staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling.
11.2 De persoonsgegevens die klanten verstrekken voor een éénmalige bestelling worden bijgehouden voor de duur die nodig is om de bestelling te leveren en de betaling te ontvangen. Wanneer zij ervoor kiezen om zich te registreren als klant op de website, worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik dat de klant vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen. Deze aanvraag kan gericht worden tot iinfofromsheawithlove.be  .
11.3 From shea with love  zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. SCHEIDBAARHEID
12.1 Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
12.2 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
12.3 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.
13.3 Indien From shea with love op enig moment afstand doet van een of meerdere recht(en) die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt(/en), ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In navolgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen opnieuw andere afspraken worden overeengekomen.
13.4 From shea with love  is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. From shea with love  zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van From shea with love  staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

14. ADRESGEGEVENS
From shea with love
Maatschappelijke zetel:
Kaat Van Oystaeyen
Hoogland 143
3118 Werchter
BELGIË
BTW BE0899.890.576
info@fromsheawithlove.be
Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze klantendienst via info@fromsheawithlove.be of op het nummer 0473/68.38.28

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr